O Nas O Nas Oferta Oferta Realizacje Realizacje Partnerzy Partnerzy kontakt kontakt index

O Nas Oferta Realizacje Partnerzy kontakt

O Nas
Nasze motto: 'Nie ma dla nas rzeczy niemo�liwych', sprawia, �e studio TEAM PROMOTION sprosta nawet najbardziej wyszukanym wymaganiom naszych klient�w.

W naszej pracy stawiamy na profesjonalizm, dobre przygotowanie oraz na zgranie zespo�u �wiadcz�cego nasze us�ugi. Sprz�t filmowy, kt�rym dysponujemy pozwala nam realizowa� najbardziej wymagaj�ce zdj�cia, statyczne, ruchome czy specjalistyczne.

Studio Filmowe „TEAM PROMOTION” istnieje od 2007 roku. W swoim dorobku mamy filmy reklamowe, szkoleniowe, promocyjne, reporta�e z imprez okoliczno�ciowych, wesela i relacje sportowe, a tak�e teledyski.

Nasze materia�y go�ci�y na antenie wielu stacji telewizyjnych takich jak: TVP Opole, TVP Katowice, TVN Turbo, TVS -Telewizja Silesia, OTV – Opole oraz TV-Sudety.

Prowadzimy obs�ug� filmow� najlepszych polskich kierowc�w rajdowych oraz wy�cigowych, a nasza ekipa filmowa od 2009 roku jest oficjalnym zespo�em filmowym Polskiego Zwi�zku Motorowego.

Jeste�my niew�tpliwie firm�, kt�ra zmienia wizj� naszych klient�w na j�zyk filmowy. Gwarantujemy wysok� jako�� us�ug i negocjowalny poziom cen. Jeste�my przekonani, �e wsp��praca z naszym studiem przyniesie Pa�stwu korzy�ci i pe�n� satysfakcj�.
Powered by CuteNews
Powered by CuteNews