Team Promotion O Nas Klienci Zespół Jak Pracujemy Galeria Realizacji Kontakt Marketing PR Marketing Sportowy Sponsoring Sportowy Imprezy Dla Firm Organizacja Imprez Sportowych

wyscigigorskie.pl Team Promotion Tłumaczenia Team Promotion Studio

Zawodnicy i kluby
<font face="Calibri"><font size="2"><b><i>Ka�dy zawodnik, klub czy organizacja sportowa opr�cz rywalizacji z innymi potrzebuje promocji. Nasza agencja posiada szeroka gam� us�ug, kt�re pozwol� zwi�kszy� zainteresowanie kibic�w, sponsor�w oraz medi�w i zbudowa� pozytywny wizerunek poprzez szereg specjalistycznych dzia�a�. Dzi�ki powie�eniu nam marketingowej dzia�ki b�d� Pa�stwo mogli skupi� si� jedynie na sportowej stronie i cieszy� si� ze zwyci�stwa. </i></b><br /> <br /><b>Tworzenie wizerunku </b>&#8211; Pomo�emy Pa�stwu zbudowa� pozytywny wizerunek zawodnika lub klubu, co ma najwa�niejszy wp�yw na pozyskiwanie sponsor�w i relacje z kibicami.<br /><br /><b>Budowa marki klubu </b>&#8211; Przy naszej wsp�pracy zbuduj� Pa�stwo pozytywny wizerunek i mark� swojego klubu.<br /><br /><b>Sponsoring sportowy </b> - Przygotujemy oferty sponsoringowe i zaopiekujemy si� sponsorami, tak aby byli zadowoleni ze wsp�pracy i pozostali przy zawodniku lub klubie na d�u�ej.<br /><br /><b>Produkty klubowe</b> &#8211; pomo�emy zbudowa� baz� produkt�w po��danych przez kibic�w, w celu jeszcze lepszej identyfikacji z zawodnikiem lub klubem. <br /><br /><b>Wymiana barterowa</b> &#8211; nasza agencja pomo�e nawi�za� wsp�prac� barterow� z firmami na korzystnych dla obu stron warunkach.<br /><br /><b>Oprawa medialna</b> &#8211; nasz zesp� przygotuje biuro prasowe zawod�w lub zawodnika, a tak�e klubu, poprowadzi konferencje prasowe, przygotuje informacje prasowe oraz zajmie si� profesjonalnie mediami.<br /><br /><b>Pozyskanie wsparcia medialnego</b> &#8211; nasze szerokie kontakty medialne ze stacjami TV, radiostacjami, czy pras� i Internetem pozwol� na pozyskanie patronat�w medialnych i zainteresowania medi�w wyst�pami zawodnik�w i event�w klubu, a tak�e wydarze� sportowych.<br /><br /><b>Tworzenie film�w i spot�w TV</b> &#8211; nasze studio filmowe przygotuje relacj� z eventu, zawod�w, przygotuje spot reklamowy, przygotuje materia� filmowy do emisji telewizyjnej.<br /><br /><b>Tworzenie stron internetowych</b> &#8211; stworzymy i poprowadzimy dla pa�stwa stron� internetow�, kt�ra stanie si� g��wnym polem przekazu informacji do kibic�w oraz medi�w, swoist� wizyt�wk� zawodnika, klubu.<br /><br /><b>Produkcja materia��w promocyjnych </b>&#8211; nasi graficy przygotuj� materia�y BTL jak &#8211; banery, ulotki, foldery, plakaty.
Powered by CuteNews
.
Powered by CuteNews
Powered by CuteNews